Regulamin

Regulamin Sklepu i Strony M-Goods for dogs

1. Postanowienia ogólne:

 • Niniejszy regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez stronę M-Goods for dogs , dostępnym pod adresem www.mgoodsfordogs.pl
 •  Sklep prowadzony jest przez właściciela Magdalenę Poręba pod nazwą „M-Goods for dogs” z siedzibą w Ptaszkowa 671, 33-333 Ptaszkowa; NIP: 9581473962, REGON: 525523102.
 •  Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 •  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (U. 2016 poz. 1823),
  4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego
 •  Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

2. Definicje zawarte w regulaminie

 •  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.mgoodsfordogs.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 •  KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 •  KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 •  DNI ROBOCZE – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 •  DOSTAWA – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 •  DOSTAWCA – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 •  HASŁO – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 •  PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 •  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 •  SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.artworkshopstudio.pl.
 •  SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Magdalena Poręba wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Poręba M-Goods for dogs wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Ptaszkowa 671, 33-333 Ptaszkowa, NIP: 9581473962, REGON: 525523102, adres poczty elektronicznej (e-mail): mgoodsfordogs@gmail.com, numer telefonu: +48 505058824.
 •  UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 •  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 •  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 •  ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

3. Informacje dotyczące produktów oraz ich zamawiania:

 • w/w sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Konsumentów.
 • Produkty oferowane w Sklepie są nowe, oryginalne.
 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do soboty w godzinach pracy Sklepu tj. od 9 do 19. Zamówienia złożone w niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.


4. Zawarcie umowy sprzedaży:

 •  W chwili złożenia zamówienia przez Klienta, następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 •  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 •  Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 •  Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.


5. Sposoby i terminy płatności:

 •  Sklep akceptuje następujące formy płatności: przelew bankowy, płatności Przelewy24, płatność przy odbiorze, płatność gotówką na miejscu.
 •  W przypadku wyboru płatności przelewem, płatność powinna zostać dokonana w ciągu 1 dna roboczego od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


6. Sposoby i terminy dostawy:

 • Towary wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich, paczkomatów InPost i Orlen Paczka.
 •  Przewidywany czas dostawy jest szczegółowo opisany w „dostawa”, jednak może różnić się w zależności od dostępności produktów oraz wybranej formy dostawy.


7. Odstąpienie od umowy:

 •  Klient, który jest konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 •  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.


8. Reklamacje i rękojmia:

 •  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 •  W przypadku stwierdzenia wad produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 •  Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub e-mail.
 •  Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez klienta.
 •  Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres mgoodsfordogs@gmail.com W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi.


9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów:

 •  Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 •  Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
 •  niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
 •  odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z Regulaminem,
 •  prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z Regulaminem.
 •  Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego parafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 •  Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.


10. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 •  Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na zawieraniu Umów Sprzedaży Produktu.
 •  Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 •  Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.


11. Własność intelektualna

 •  Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 •  Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.
 •  Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 •  Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
 •  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 •  b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,
 •  c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.


12. Ochrona danych osobowych:

 •  Administratorem danych osobowych jest M-Goods for dogs. Dane zbierane są wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w przypadku wyrażenia zgody, w celach marketingowych. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.


13. Postanowienia końcowe:

 •  Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach Klienci będą informowani poprzez publikację nowej wersji regulaminu na stronie sklepu.
 •  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 •  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2024 r.